Om LINK

LINK står for livsmestring i norske klasserom. Både i opplæringsloven og i Kunnskapsløftets generelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet. Dette er en omfattende oppgave, og skal skolen lykkes krever det at både faginnhold og metode er mangfoldig og sammensatt.


   Last ned lærerveiledning


I 2015 konkluderte Ludvigsen-utvalget (NOU 8, Fremtidens skole) blant annet med at skolen må fokusere mer på psykisk helse og livsmestring. I stortingsmelding 28, Fag-Fordypning-forståelse står det at livsmestring og folkehelse skal inn som nytt fagområde i skolen.

LINK er et undervisningsopplegg som kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid i klasserommene. LINK handler om forebyggende psykisk helsearbeid, om folkehelse og livsmestring.

Livsmestring i skolen

Å jobb med folkehelse og livsmestring er ikke bare en jobb for spesialistene. WHO sier at skolen kanskje er den aller viktigste arenaen for å forebygge psykiske helseplager. Hvis man ser bort fra hjemmene, er det på skolen størstedelen av hverdagen leves for dagens barn og unge. Det som skjer der har derfor stor betydning for den enkelte og for samfunnet som helhet. Mange lærere ønsker å gjøre en god jobb på dette området, men føler at de mangler nødvendig kompetanse (undersøkelse fra Osloskolene). LINK er enkelt å bruke og skal kunne gjennomføres av en ”vanlig” lærer i vanlige klasserom. Det krever ingen spesiell kompetanse eller spesielt utstyr. Dessuten er det er gratis. LINK er utarbeidet av lærere i samarbeid med helsesøstre og ansatte ved RVTS Sør. Å jobbe med psykisk helse er et viktig arbeid, og vi ønsker at det også skal være et morsomt arbeid. Selv om det noen ganger handler om vanskelige temaer, fokuserer LINK på muligheter og mestring, på lek og livskraft.

Opplegget er i prinsippet selvinstruerende. Til hver samling er det utarbeidet en egen kortfattet veiledning. Denne er retningsgivende, og skal gi den enkelte lærer trygghet i forhold til temaet som skal tas opp. Samtidig er LINK et fleksibelt opplegg som gir den enkelte gruppeleder stor grad av frihet og valgmuligheter for å tilpasse etter den enkelte klasses behov.

Det som trekkes frem i denne generelle lærerveiledningen er overordnede mål, begrunnelser for faginnhold, faglig og forskningsmessig forankring og tips til praktisk gjennomføring.

Mål

Målene med LINK er:
• Å bidra til å styrke den enkeltes selvbilde
• Å bidra til opplevelse av tilhørighet
• Å gi trening i konstruktive mestringsstrategier

Et positivt selvbilde, opplevelse av tilhørighet og mestring er tre elementer som er grunnleggende viktig for livsmestring og god psykisk helse. Det er sentrale byggesteiner som kan gi det enkelte menneske et solid fundament å bygge livet sitt på. Hensikten er å gi et pedagogisk virkemiddel som kan bidra til økt livsmestring og bedre folkehelse for barn og unge.

Hvorfor link

Det som skiller LINK fra andre skoleprogram er at vi ønsker å se bakenfor atferden til det enkelte barn. Dagens utfordringsbilde viser en ungdomsgenerasjon som er svært velfungerende. Mange klarer seg bra på skolen, de jobber på fritiden, spiser sunt, trener, ruser seg mindre enn tidligere og voldsbruken blant unge en nedadgående. Samtidig sliter mange med depressive symptomer, 25% som sier de har skadet seg selv med vilje og 10% sier de har prøvd å ta sitt eget liv. Vi trenger altså ikke flinkere barn og unge. Vi trenger gladere barn og unge.

Det finnes ikke vanskelige barn...

Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig. I LINK jobber vi både med å forstå adferd og å regulere atferd. Bak en utagerende og skremmende oppførsel kan det skjule seg en redd liten gutt eller jente. Bak et velfungerende ytre kan det skjule seg smerte og håpløshet. Mange av dagens barn og unge strever ikke først og fremst med de fem grunnleggende kompetanser, de sliter med grunnleggende behov og følelser viser undersøkelsene (Ungdata,2017). LINK tar dette på alvor og jobber derfor med grunnleggende behov og strategier for livsmestring.

Tre hovedtema

LINK er delt elevsamlingene inn i tre hovedgrupper, og hver gruppe består av ca 10 elevsamlinger. Totalt er det altså ca. 30 samlinger. De tre hovedgruppene er:
• Følelsesskole
• Jeg og de andre
• På godt og vondt

Samlingene under Jeg og de andre vil for mange lærere være velkjente temaer å jobbe med, og trenger derfor ikke å utdypes så mye. Følelsesskolen og På godt og vondt derimot vil kanskje noen oppleve som mer fremmede. Derfor gis de mer plass i lærerveiledningen, og omtales mer inngående. Det er disse to bolkene som i hovedsak skiller LINK fra andre skoleprogram om psykisk helse.